Aktivuj sa

Ak nenájdeš odpoveď na svoju otázku, napíš na info@enviroza.sk.
Ak sa zapojíš do sprievodnej kampane v rámci hry. Možnosť vkladania príspevkov do aktuálne prebiehajúcich kampaní nájdeš vo svojom užívateľskom konte kliknutím na tlačidlo „#aktivujsa“.
 
Vyhlasovateľom kampane je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou.

Cieľom je prostredníctvom dobrovoľných podujatí  v miestnej komunite pretvárať a motivovať svoje okolie ku zmene.
 
Sprievodná kampaň má svoj vlastný štatút – pravidlá, postup, systém hodnotenia a bodovania.
#AKTIVUJSA

Najlepšie komunitné podujatie prezentované formou reportáže


  • Do kampane sa môže zapojiť hráčska skupina registrovaná na portáli školskej hry www.enviroza.sk, ktorá počas školského roka určí aspoň jednu environmentálnu záťaž zo zoznamu záťaží. Skupiny sa  môžu registrovať kedykoľvek počas školského roka TU.
  • Hráčska skupina môže zrealizovať viacero podujatí, ale do kampane môže prihlásiť z každého podujatia iba jednu reportáž. Za prihlásenú reportáž automaticky získava 1 bod do školskej hry.
  • Reportáž z podujatia môže mať jedného alebo viac autorov, pričom minimálne jeden autor musí byť členom registrovanej hráčskej skupiny.
  • Hráči môžu prihlasovať svoje reportáže priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme.
  • Autor prihlásením reportáže do kampane, súhlasí s jeho použitím a použitím jeho častí na nekomerčné účely pre potreby propagácie školského programu Enviróza a propagácie environmentálnej výchovy. Súhlas na použitie reportáže udeľuje autor Slovenskej agentúre životného prostredia. Reportáže spolu s fotografiami budú zverejnené na webovej stránke Enviróza, SAŽP, stránkach patriacich SAŽP, sociálnych sieťach a budú použité v tlačených a elektronických materiáloch SAŽP.
  • Organizátor má právo vylúčiť reportáž z kampane, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.
  • Uzávierka súťaže je 7. júna 2019.

Harmonogram kampane:

Vyhlásenie súťaže
         18. februára 2019         
           
Prihlasovanie reportáži na portáli www.enviroza.sk        
         do 7. júna 2019
 
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov a udelenie bodov  
           26. júna 2019
 

Prečítaj si viac o kampani #aktivujsa  – pravidlá, postup, technické požiadavky, hodnotenie a bodovanie.