Fotozáťaž

Súťaž o najlepšiu fotografiu

EnviroART Odkaz

Cieľ


EnviroART Odkaz nesie so sebou odkaz pre svet, pre ľudstvo ako výstrahu pred vznikom rôznych environmentálnych záťaží v globálnom, ale aj lokálnom meradle, prispieva tak k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto problému.
Cieľom je vytvoriť odkaz použitím prírodných a odpadových, či umelých materiálov na školskom dvore, alebo v jeho blízkom okolí, poukázať tak na vplyv environmentálnych záťaží na životné prostredie.

EnviroART približuje a dáva možnosť vyskúšať si princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u a WASTE art-u, ktorý je zároveň blízky východiskám hlbinnej ekológie.

Idea

Odkaz - dielo, ktoré je ľudského pôvodu, ale pritom prírodu nenarušuje, patrí do nej, dotvára ju, neprekáža v nej a neznečisťuje ju.

Pravidlá

Do súťaže sa zapojíte tak, že váš neprehliadnuteľný odkaz vytvoríte podľa princípov Land Art-u, či Waste Art-u, odfotografujete ho, zaregistrujete sa a odošlete.

 • Do súťaže sa môžu zapojiť členovia hráčskych skupín registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk.
 • V každom školskom roku je vyhlásené jedno kolo súťaže.
 • Hráčska skupina (trieda, škola), alebo hráč (žiak, študent, učiteľ) môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 fotografí v jednom kole (školskom roku).
 • Hráči môžu prihlasovať svoje fotografie priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme.
 • Organizátor má právo vylúčiť fotografiu zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.
 • Organizátor má právo s uvedením autorstva používať informačné videá prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).

Tešíme sa na Vaše fotografie. Konečný termín pre zverejnenie fotografií na tému "EnviroArt Odkaz" je 31. mája 2017.

Postup

Podmienkou zapojenia do Triózy je vytvoriť neprehliadnuteľný odkaz pre svet priamo na školskom dvore. Ak veľkosť školského areálu nie je dostatočne priestranný, je možné využiť aj jeho blízke okolie. Následne je potrebné odkaz odfotografovať. Ďalej sa môžete rozhodnúť či natočíte Infošku alebo vytvoríte Sci-fi príbeh k danej téme. Môžete sa zapojiť aj do všetkých troch, avšak podmienkou je tvorba odkazu s fotografiou. Prvý krát v tomto roku môžete svoj odkaz pretaviť aj do hudby EnviroBEAT.


Prostredie a materiál
Zhotovenie výtvoru sa začína výberom vhodného miesta, ďalej zbieraním, hľadaním a zhromažďovaním materiálu pre vopred stanovenú myšlienku. Už pri tejto činnosti je dôležité pohrávať sa s fantáziou, inšpiráciou a predstavivosťou. Dôležitú úlohu zohráva aj genius loci (duch miesta) a zapojenie všetkých zmyslov.

Tvorba by mala byť vopred premyslená tak, aby do okolia zapadla. Cieľom hry nie je prírodné prostredie ničiť a pretvárať. Pre vytvorenie diel je možné použiť iba neživé predmety, v žiadnom prípade nie lámať, píliť vetvičky, či stromy, prípadne zanechať za sebou stopy z tvorby a už vôbec nie odpadky.

K svojmu vyjadreniu si môžete vybrať z dvoch variant moderného umenia:
 • Varianta A) Land art - prírodniny voľne dostupné.
 • Varianta B) Waste art alebo Trashland art, haraburdy – vyseparovaný školský odpad
Varianta A) Land art

Pre dobré vyznenie celej aktivity je nutné nájsť vhodné prostredie v školskom areály - t.j. pokiaľ je to možné priestranné, s dostatkom prírodného materiálu (rôzne prírodniny; kamene, suché stromy, padnuté vetvičky, lístie, hlina...). Dôležité je voliť prostriedky, ktoré po pár dňoch zmiznú. Po vytvorení svoje dielo sfúknite, zmyte vodou, či kolektívne rozoberte. Myšlienku pominuteľnosti môžete pretaviť do vášej reportáže, informačného videa, či príbehu.
Nezabudnite v celom procese vašej tvorby na fotenie, točenie, či zhmotnenie zážitku v podobe slov a hudby (viac na Fotozáťaž, Infoška, Sci-fi).

Na internete nájdete množstvo fotografií, postupov, návodov k tvorbe Land art-u. Inšpirujte sa, ale nezabudnite na svoj vlastný odkaz.
http://www.thisiscolossal.com/2012/04/gravity-defying-land-art-by-cornelia-konrads/

Variantu B) Waste art alebo Trashland art
Ak sa rozhodnete pre variantu s haraburdami, materiálu budete mať určite dostatok. Nezabudnite si odpad v škole vopred starostlivo vytriediť, vyčistiť, bude sa vám s ním lepšie neskôr pracovať. Po svojej tvorbe haraburdy na školskom dvore opäť roztrieďte a odpracte.
Svoje diela výstižne pomenujte. Na mieste o vzniknutých artefaktoch veďte otvorený rozhovor, fotografujte Fotozáťaž, točte Infošku, píšte príbeh Sci-fi, či len jednoducho vnímajte atmosféru, rozjímajte, tvorte.

Na internete nájdete množstvo fotografií, postupov, návodov k Wast art-u, Trashland art-u. Inšpirujte sa, ale nezabudnite na svoj vlastný odkaz.
http://www.boredpanda.com/washed-up-trash-installations-alejandro-duran/

Buďte originálni, inovatívni, pokrokoví!

Z vytvorených diel – fotografií si môžete vytvoriť v škole vernisáž. Ak zorganizujete podujatie s výtvormi, nezabudnite nám o nich poslať krátku správu s fotkou, alebo videom.

Technické požiadavky

Hodnotenie

Hodnotenie prihlásených fotografií prebieha na dvoch úrovniach:
 • Po vyplnení on-line formulára a vložení fotografie hráč klikne na políčko „Autorizovať“. Fotografia je zaslané učiteľovi, ktorý skontroluje súlad s pravidlami súťaže a vypublikuje ho do verejnej časti portálu.
 • Organizátor fotografiu vystaví na kanáli Envirózy, najneskôr do 3 pracovných dní.
 • Odborná porota – hodnotenie 5-člennou porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP sa uskutoční po ukončení on-line hlasovania. Porota vyberie jednu fotografiu na základe týchto kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké prevedenie, c) kreativita a originalita, d) technické parametre.
 • Verejné hlasovanie on-line je na webovom portáli hry do konca mája 2017. Po jeho ukončení bude zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov.
 • Hráčske skupiny, ktorých fotografie sa vo verejnom hlasovaní umiestnili v prvej desiatke, získavajú body do školskej hry podľa tejto tabuľky:
 • Hráčska skupina, ktorej fotografiu vybrala odborná porota, získava Cenu poroty – 10 bodov do školskej hry.
Bodovanie
 • Umiestnenie 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto 9. miesto 10. miesto
  Počet bodov 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


  Štatút súťaže 2017/2018 - PDF

  Súťažné kolá

  Tešíme sa na všetky fotografie !

Téma

Odkazy z Envirózy
 

Príslovie hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Pokúste sa preto prostredníctvom fotky odkázať svojim známym, čo ste počas mapovania v Enviróze zažili, čo vás zaujalo, čo naopak šokovalo. Váš odkaz môže upozorniť na konkrétny environmentálny problém alebo apelovať na správanie ľudí k životnému prostrediu. Spôsob akým zakomponujete svoj odkaz do fotografie už ponechávame na vás.

Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 25. marec 2015
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 25. marec 2015  – 31. máj 2015
Verejné hlasovanie 1. - 7. jún 2015
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2015
 
Vyhodnotenie

Do 2. kola súťaže bolo v školskom roku 2014/2015 prihlásených 87 fotografií od 33 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získali hlasy všetky prihlásené fotografie. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (157) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Toto nechceme! od Vanessy Olekšákovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad).

2. Odborná porota sa pre veľký počet kvalitných fotografií rozhodla spraviť výnimku a udeliť dve rovnocenné Ceny poroty: 1. Patrikovi Vyhnálikovi z hráčskej skupiny EKOEKONÓMOVIA (Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra) za fotografiu Sme takí bohatí, aby sme takto plytvali? a 2. Renate Vrankovej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany) za fotografiu Radšej lastovičky.

Obaja autori víťazných fotografií získavajú Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá im bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2014/2015

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa – 11. 6. 2015, zdroj: SAŽP


Téma

Envirózová selfie
 

Enviróza nie je len o environmentálnych záťažiach, ale aj o vás – hráčoch. V teréne hľadáte indície, mapujete a dokumentujete tieto „čierne“ miesta na mape Slovenska. Radi by sme vás videli v akcii a trochu viac vás spoznali. Pošlite nám svoju envirózovú selfie, individuálnu alebo skupinovú, a predstavte sa nám.

Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 29. september 2014
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 29. september 2014  – 15. december 2014
Verejné hlasovanie 17. december 2014 - 31. január 2015
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
február 2015
 
Vyhodnotenie

Do 1. kola súťaže bolo v školskom roku 2014/2015 prihlásených 15 fotografií od 14 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy všetkých 15 fotografií. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (13 002) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Sme tu?  od Barbary Bičárovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad).

2. Odborná porota zasadala po ukončení verejného hlasovania. Najviac bodov od porotcov získala fotografia s názvom Príroda – najkrajší ateliér od autorky Karin Hostinskej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany). Autorka víťaznej fotografie získava Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa – 23. 2. 2015, zdroj: SAŽP
Téma
 
Obyvatelia Envirózy
 
Znečistenie nepozná hranice. Znečistený vzduch a voda sa voľne pohybujú krajinou a neraz „zablúdia“ aj k nám. Ohrozujú domovy mnohých rastlinných a živočíšnych druhov. Niektoré z nich sa však dokážu prispôsobiť novým podmienkam a vyskytujú sa aj na miestach, kde by sme ich určite nehľadali. Všímajte si život v okolí environmentálnych záťaží. Zachyťte objektívom nemých obyvateľov týchto území a ich netradičné životné podmienky.
 
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 4. marec 2014
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 4. marec – 31. máj 2014
Verejné hlasovanie 1. jún – 15. jún 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2014
 
 Vyhodnotenie

Do súťaže bolo prihlásených 43 fotografií od 23 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:
 1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy celkovo 28 fotografií. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (1 058) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Aj starý dom môže zakvitnúť od Petry Adamkovičovej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany).
 2. Odborná porota zasadala po ukončení verejného hlasovania a do užšieho výberu posunula 12 fotografií. Na základe hlasovania zvíťazila fotografia s názvom Vtáky v tŕní od Kristíny Bujňákovej z hráčskej skupiny Krúžok – Dobrovoľník – „Anjel“ (Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa). Autorka získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, 12 fotografií v užšom výbere.

Tlačová správa – 23. 6. 2014, zdroj: SAŽP

Téma

Šokujúca Enviróza

Čo ťa počas Envirózy najviac šokovalo v pozitívnom alebo negatívnom zmysle? Je to obraz, ktorý sa ti naskytol priamo na lokalite s environmentálnou záťažou alebo zážitok, príhoda na ceste za ňou? Vyjadri svoje myšlienky či názory na tento problém vo fotografii a sprístupni ich očiam verejnosti. 
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 10. október 2013
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 10. október 2013  – 31. december 2013
Verejné hlasovanie január 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
február 2014
 
 
Vyhodnotenie

Do súťaže bolo prihlásených 22 fotografií od 12 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle štatútu súťaže na dvoch úrovniach:
 1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy celkovo 19 fotografií. Autori týchto fotografií získavajú body pre svoju hráčsku skupinu podľa tabuľky uvedenej v Protokole o vyhodnotení. Najviac hlasov a zároveň najviac bodov (10) získala fotografia s názvom Príroda sa nezaprie od Ivany Štefkovičovej z hráčskej skupiny Greenpeaces, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany.
   
 2. Po ukončení verejného hlasovania zasadala 5-členná odborná porota, ktorá sa rozhodla oceniť fotografiu Pavla Faťuna zo Základnej školy s MŠ na Tajovského ulici v Poprade. Pavol Faťun získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa - 18. 2. 2014, zdroj: SAŽP
Téma

EnviroART Odkaz


Cieľom tohtoročnej súťaže je vytvoriť odkaz pre ľudstvo ako výstrahu pred vznikom rôznych environmentálnych záťaží a vyskúšať si princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u a WASTE art-u.
Cieľom je vytvoriť dielo použitím prírodných a odpadových, umelých materiálov v prírode, na školskom dvore a poukázať tak na ich vplyv na životné prostredie. Tým, že diela a dielka sú pominuteľné, ich existencia môže často pretrvávať iba okamih, pár minút či sekúnd.
Zhotovenie výtvoru sa začína výberom vhodného miesta, ďalej zbieraním, hľadaním a zhromažďovaním materiálu pre vopred stanovenú myšlienku, v tomto prípapade sa jedná o odkaz, ktorým chcete vystríhať pred environmentálnymi záťažami súčasné, či budúce generácie. Už pri tejto činnosti je dôležité pohrávať sa s fantáziou, inšpiráciou a predstavivosťou. Dôležitú úlohu zohráva aj genius loci (duch miesta) a zapojenie všetkých zmyslov. Tvorba by mala byť vopred premyslená tak, aby do okolia zapadla.
Diela sú vystavené rôznym poveternostným vplyvom, prírodným podmienka a to im dodáva nový rozmer. Pre hlbšie udržanie estetického zážitku a jediným prostriedkom, ako zvečniť podobu diela je možné len fotografiou. Fotografiu nám následne aj s jej výstižným názvom pošlete formou prihlasovacieho formulára.

Prírodné prostredie počas tvorby by malo zostať nepoškodené, nepretvorené, či inak znečistené.Pre vytvorenie diel je možné použiť iba neživé predmety, v žiadnom prípade nie lámať, píliť vetvičky, či stromy, prípadne zanechať za sebou stopy z tvorby a už vôbec nie odpadky.

Dôležitím aspektom tvorby je originalita, inovácia, pokrok.


Tešíme sa na Vaše fotografie.


Pomôcky:

Čo je to Land art. Inšpirácie z webu.

Harmonogram

Vyhlásenie súťaže 2.október 2017
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 2. október 2017 – 31. máj 2017
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2018
 
Štatút súťaže 2017/2018