Školský rok 2013/2014 - 1. kolo

Téma

Šokujúca Enviróza

Čo ťa počas Envirózy najviac šokovalo v pozitívnom alebo negatívnom zmysle? Je to obraz, ktorý sa ti naskytol priamo na lokalite s environmentálnou záťažou alebo zážitok, príhoda na ceste za ňou? Vyjadri svoje myšlienky či názory na tento problém vo fotografii a sprístupni ich očiam verejnosti. 
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 10. október 2013
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 10. október 2013  – 31. december 2013
Verejné hlasovanie január 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
február 2014
 
 
Vyhodnotenie

Do súťaže bolo prihlásených 22 fotografií od 12 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle štatútu súťaže na dvoch úrovniach:
  1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy celkovo 19 fotografií. Autori týchto fotografií získavajú body pre svoju hráčsku skupinu podľa tabuľky uvedenej v Protokole o vyhodnotení. Najviac hlasov a zároveň najviac bodov (10) získala fotografia s názvom Príroda sa nezaprie od Ivany Štefkovičovej z hráčskej skupiny Greenpeaces, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany.
     
  2. Po ukončení verejného hlasovania zasadala 5-členná odborná porota, ktorá sa rozhodla oceniť fotografiu Pavla Faťuna zo Základnej školy s MŠ na Tajovského ulici v Poprade. Pavol Faťun získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa - 18. 2. 2014, zdroj: SAŽP