Školský rok 2014/2015

Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 28. október 2014
Prihlasovanie videí na portáli www.enviroza.sk 28. október 2014 – 31. máj 2015
Verejné hlasovanie na kanáli Enviróza 28. október 2014 – 31. máj 2015
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2015

Vyhodnotenie

Do súťaže boli v školskom roku 2014/2015 prihlásené 4 informačné videá od 2 hráčskych skupín.

Hodnotenie informačných aktivít sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na kanáli Enviróza cez YouTube.com súbežne s prihlasovaním videí podľa stanoveného harmonogramu. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie prihlásených videí podľa celkového počtu hlasov (pozretí). Najviac hlasov (301) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získali dve videá: 1. Deň Zeme od Renaty Vrankovej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany) a 2. My a Zem od Petry Petrušovej a Niny Hlávkovej z hráčskej skupiny Mudrlanti (Základná škola, Komenského 23, Bardejov).

2. Odborná porota zložená z piatich pracovníkov SAŽP zasadala po ukončení prihlasovania videí dňa 2. júna 2015 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Na základe hlasovania poroty najviac hlasov (5) získalo video s názvom My a Zem od autoriek Petry Petrušovej a Niny Hlávkovej z hráčskej skupiny Mudrlanti (Základná škola, Komenského 23, Bardejov). Autorky víťazného videa získavajú Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá im bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2014/2015

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa – 2. 6. 2015, zdroj: SAŽP