Sci-fi

Súťaž o najlepší vedecko-fantastický príbeh

Sci-fi EnviroART Posolstvo

Cieľ
 
ENVIROart Posolstvo informuje o problematike environmentálnych záťaží v globálnom, ale aj lokálnom meradle prostredníctvom vedecko-fantastického príbehu a prispieva tak k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto problému.
Cieľom je vytvoriť odkaz použitím prírodných a odpadových, či umelých materiálov na školskom dvore, alebo v jeho blízkom okolí, poukázať tak na vplyv environmentálnych záťaží na životné prostredie.

EnviroART približuje a dáva možnosť vyskúšať si princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u a WASTE art-u, ktorý je zároveň blízky východiskám hlbinnej ekológie.


Ide

Posolstvo, prekračuje hranice nášho času, zrkadlí sa v ňom a odovzdáva odkaz o našej existencii nasledujúcim generáciám. Vystríha ich pred negatívnymi vplyvmi ľudskej činnosti na životné prostredie.

Pravidlá

 • Do súťaže sa môžu zapojiť členovia hráčskych skupín registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk.
 • V každom školskom roku je vyhlásené jedno kolo súťaže.
 • Hráčska skupina môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 sci-fi príbehy v jednom kole. Za každý prihlásený príbeh automaticky získava 1 bod.
 • Príbeh môže mať jedného alebo viac autorov, všetci autori príbehu však musia byť členmi hráčskej skupiny.
 • Hráči môžu prihlasovať svoje príbehy priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme.
 • Organizátor má právo vylúčiť príbeh zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.
 • Organizátor má právo s uvedením autorstva používať príbehy prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).
Vašou úlohou je napísať vedecko-fantastický príbeh, obsahujúci posolstvo, ktoré chcete odovzdať ako odkaz do budúcnosti pre ďalších obyvateľov našej planéty. Zanechať tak výzvu, výstrahu pred environmentálnymi záťažami, nepriaznivými vplyvmi ľudského správania a ich dopadu na životné prostredie.

Pomocné otázky k tvorbe príbehu:
Komu odkaz, posolstvo adresujete? Čo to bude? Aké sú negatívne dopady environmentálnych záťaží na naše bezprostredné životné prostredie? Ako to s nami, či s našou planétou dopadne? Vyložia si Vaše posolstvo obyvatelia správne? Čo odporučíte súčasným obyvateľom Zeme?Čo sa stane ak zmeníme, či nezmeníme súčasné trendy, súčasný spôsob života ?

Svojsci-fi príbeh Posolstvo môžete zanechať aj v podobe hudby EnviroBEAT.

Postup
 • Vedecko-fantastický príbeh prihlasuje hráč vo svojom užívateľskom konte – na stránke Informuj, v časti Sci-fi, prostredníctvom jednoduchého textového editora.
 • Po vyplnení on-line formulára a vložení príbehu hráč klikne na políčko „Autorizovať“. Príbeh je zaslaný učiteľovi, ktorý skontroluje súlad s pravidlami súťaže a vypublikuje príbeh do verejnej časti portálu.
 
Technické požiadavky
 
Obsah – príbeh má zodpovedať téme v danom kole súťaže a má mať črty vedecko-fantastického smeru (poskytovať obraz sveta budúcnosti, opierajúc sa o súčasné znalosti, vedecko-technické poznatky a predpoklady vývoja).
Žáner výber žánru je na autorovi (autoroch) príbehu. Môže ísť o veršovaný alebo neveršovaný príbeh, esej, bájku, poviedku, rozprávku alebo kombináciu rôznych žánrov.
Rozsah – približne 3 strany formátu A4 v závislosti od samotného príbehu a zvoleného žánru. 
 
Hodnotenie
 
Hodnotenie prihlásených príbehov prebieha na dvoch úrovniach:
 • Odborná porota – hodnotenie 5-člennou porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP prebieha po ukončení on-line hlasovania. Porota vyberie jeden príbeh na základe nasledovných kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu. Porota môže vybrať aj príbehy, ktoré budú uverejnené v časopise Enviromagazín.
 •  Verejné hlasovanie on-line na webovom portáli hry do konca mája 2018. Po jeho ukončení bude zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov.
Bodovanie
 
 • Za každý prihlásený (vypublikovaný) vedecko-fantastický príbeh získava hráčska skupina automaticky 1 bod. V jednom kole súťaže (školskom roku) môže skupina prihlásiť maximálne 3 príbehy a získať maximálne 3 body.
 • Hráči, ktorých príbehy sa vo verejnom hlasovaní umiestnili v prvej desiatke, získavajú body pre svoju hráčsku skupinu podľa tejto tabuľky:
Umiestnenie 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto 9. miesto 10. miesto
Počet bodov 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 • Hráč (hráči), ktorého príbeh vybrala odborná porota, získava Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.

ŠTATÚT SÚŤAŽE 2017/2018 - PDF

Súťažné kolá

Téma
 
Stopercentná recyklácia
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 26. január 2015
Prihlasovanie sci-fi príbehov na portáli www.enviroza.sk 26. január 2015 – 30. apríl 2015
Verejné hlasovanie 4. máj – 17. máj 2015
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
máj 2015
 

Vyhodnotenie

Do súťaže bolo v školskom roku 2014/2015 prihlásených 15 sci-fi príbehov od 19 autorov a 5 hráčskych skupín. Hodnotenie sci-fi príbehov sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:
 1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook podľa harmonogramu súťaže. Po jeho ukončení bolo zostavené poradie 10 sci-fi príbehov s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (2 411) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získal príbeh Sníval sa mi taký sen od Andrei Mindokovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica, Poprad).
 2. Odborná porota hodnotila súťažné príbehy na základe nasledujúcich kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu. Do užšieho výberu posunula päť príbehov, z ktorých hlasovaním zvíťazil príbeh Recyklácia budúcnosti od Samuela Mateja z hráčskej skupiny Mudrlanti (Základná škola, Komenského 23, Bardejov). Autor príbehu získava 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2014/2015

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, príbehy v užšom výbere.

Cena poroty – Recyklácia budúcnosti, Samuel Matej

Tlačová správa – 19. 5. 2015, zdroj: SAŽP
Téma
 
 „Mám taký sen“ – svet bez environmentálnych záťaží
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 27. január 2014
Prihlasovanie sci-fi príbehov na portáli www.enviroza.sk 27. január 2014 – 30. apríl 2014
Verejné hlasovanie 7. máj – 31. máj 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2014
 

Vyhodnotenie

Do súťaže bolo v školskom roku 2013/2014 prihlásených 35 sci-fi príbehov od 36 autorov a 15 hráčskych skupín. Hodnotenie sci-fi príbehov sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

 1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook podľa harmonogramu súťaže. Po jeho ukončení bolo zostavené poradie 10 sci-fi príbehov s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (627) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získal Vianočný príbeh od Paulíny Čupkovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica, Poprad).
   
 2. Odborná porota hodnotila súťažné príbehy na základe nasledujúcich kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu. Do užšieho výberu posunula 12 príbehov, z ktorých hlasovaním zvíťazil príbeh Projekt TZ (tektonický zlom) od Miriam Gajdošovej z hráčskej skupiny Rtím (Gymnázium J. F. Rimavského, Levoča). Autorka získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, 12 príbehov v užšom výbere.

Tlačová správa – 10. 6. 2014, zdroj: SAŽP

 
„Brownfield - a čo s ním ďalej?“

V tomto ročníku súťaže „Sci-fi“ bude vašou úlohou  uvažovať...

Pomocou úvahy načrtnite váš pohľad na riešenie problému „Čo ďalej s vami vybraným brownfieldom?“ Na úvod si môžete položiť  niekoľko zásadných otázok. Napríklad: Kedy a prečo sa z objektu stal brownfield? Obsahuje nejaké environmentálne záťaže? Čo sa plánuje s daným objektom do budúcnosti robiť? a pod. Očakávame reálne nápady a návrhy, ktoré by ste mohli navrhnúť aj samotnému majiteľovi brownfieldu.  Prosíme vás o dodržiavanie nami uvedeného žánru „Úvaha“!!!

Prosíme vás rešpektujte všetky zákazy vstupu a dodržujte bezpečnosť!
Téma

EnviroART Pulzujúce srdce Zeme


V tomto ročníku súťaže „Sci-fi“ bude vašou úlohou uvažovať...

Pomocou úvahy načrtnite váš pohľad na riešenie problému, obsahujúci posolstvo, ktoré chcete odovzdať ako odkaz do budúcnosti pre ďalších obyvateľov našej platnéty. Zanechajte tak výzvu, výstrahu pred environmentálnymi záťažami, nepriaznivými vplyvmi ľudského správania a ich dopadu na životné prostredie. Na úvod si môžete položiť niekoľko zásadných otázok: Komu odkaz, posolstvo adresujete? Čo to bude? Aké sú negatívne dopady environmentálnych záťaží na naše bezprostredné životné prostredie? Ako to s nami, či s našou planétou dopadne? Vyložia si Vaše posolstvo obyvatelia správne? Čo odporučíte súčasným obyvateľom Zeme? Čo sa stane ak zmeníme, či nezmeníme súčasné trendy, súčasný spôsob života ? Prosíme vás o dodržiavanie nami uvedeného žánru „Úvaha“!!!