Školský rok 2013/2014

Téma
 
 „Mám taký sen“ – svet bez environmentálnych záťaží
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 27. január 2014
Prihlasovanie sci-fi príbehov na portáli www.enviroza.sk 27. január 2014 – 30. apríl 2014
Verejné hlasovanie 7. máj – 31. máj 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2014
 

Vyhodnotenie

Do súťaže bolo v školskom roku 2013/2014 prihlásených 35 sci-fi príbehov od 36 autorov a 15 hráčskych skupín. Hodnotenie sci-fi príbehov sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

  1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook podľa harmonogramu súťaže. Po jeho ukončení bolo zostavené poradie 10 sci-fi príbehov s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (627) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získal Vianočný príbeh od Paulíny Čupkovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica, Poprad).
     
  2. Odborná porota hodnotila súťažné príbehy na základe nasledujúcich kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu. Do užšieho výberu posunula 12 príbehov, z ktorých hlasovaním zvíťazil príbeh Projekt TZ (tektonický zlom) od Miriam Gajdošovej z hráčskej skupiny Rtím (Gymnázium J. F. Rimavského, Levoča). Autorka získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, 12 príbehov v užšom výbere.

Tlačová správa – 10. 6. 2014, zdroj: SAŽP