Harčáš

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Komárno
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 14

Identifikácia záťaže

Základná škola, Komárno

Environmentálna záťaž je lokalizovaná v intraviláne mesta Komárno, ide o legálnu skládku komunálneho odpadu na rovinnej ploche. V blízkom okolí skládky sa nachádza záhradkárska oblasť a hrádza rieky Váh. Skládka odpadu je prekrytá zeminou a pokrytá vegetačným porastom . V teréne je rozpoznateľná podľa miernej elevácie/vyvýšenina/.