Madzagoš

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Komárno
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Setová
  • Body: 13

Identifikácia záťaže

Základná škola, Komárno

Environmentálna záťaž sa nachádza v extraviláne mesta , ide o legálnu skládku komunálneho odpadu- rôzneho skupenského zloženia/,lokalizovanú na rovinnom teréne. Spôsob uloženia skládky- na povrchu premiešaný so zeminou a splanírovaný. Geomorfologický podklad je tvorený priepustnými sedimentárnymi horninami.