Registrácia školy

Registráciu školy do školskej hry Enviróza a založenie hráčskej skupiny robí výhradne učiteľ (prípadne vedúci krúžku) pôsobiaci na danej škole! Registráciou do školskej hry nevyplývajú pre školu žiadne záväzné aktivity a poplatky. Pred vyplnením registračného formulára si prečítajte Inštrukcie k registrácii.

Inštrukcie k registrácii


Registráciu školy do školskej hry Enviróza a založenie hráčskej skupiny robí výhradne učiteľ (prípadne vedúci krúžku), pôsobiaci na danej škole! Registráciou do školskej hry nevyplývajú pre školu žiadne záväzné aktivity a poplatky.

On-line registračný formulár pozostáva z nasledujúcich povinných položiek:

1. Zadajte kontaktné údaje

Meno a priezvisko učiteľa – učiteľ, ktorý uskutočnil registráciu ďalej vystupuje ako kontaktná osoba.
E-mail učiteľa – na túto adresu bude zaslané potvrdenie o registrácii do hry spolu s Vašimi prihlasovacími údajmi.
E-mail školy – na túto adresu bude riaditeľovi školy zaslaný informačný e-mail o zapojení sa do hry s uvedením kontaktnej osoby, ktorá školu registrovala.


2. Vytvorte prihlasovacie údaje

Pod týmto menom a heslom sa budete prihlasovať na portáli školskej hry.

Pre jednoduché zapamätanie si a reprodukciu prihlasovacích údajov sa pri ich tvorbe odporúča vyhnúť: medzerám, veľkým písmenám a interpunkčným znamienkam.


3. Vyberte školu zo zoznamu

Vyberte Vašu školu zo zoznamu podľa kraja, okresu, obce a označte ju.

Ak je škola už zaregistrovaná v školskej hre Enviróza, objaví sa pri nej meno kontaktnej osoby – učiteľa, ktorý školu do hry registroval.

Ak ste v zozname Vašu školu nenašli, prípadne, ak sú údaje o škole neaktuálne, kontaktujte pracovný tím školskej hry na info@enviroza.sk.


4. Podmienky registrácie

Pred odoslaním registračného formulára si prečítajte Podmienky registrácie a v prípade súhlasu zaškrtnite políčko.


5. Odoslať

Po odoslaní registračného formulára Vám bude na uvedený e-mail zaslané potvrdenie o registrácii do hry spolu s Vašimi prihlasovacími údajmi (meno a heslo).

* povinné údaje

1. Zadajte kontaktné údaje

2. Vytvorte prihlasovacie údaje

3. Vyberte školu zo zoznamu *

Súhlasím s podmienkami registrácie do školskej hry Enviróza
Podmienky registrácie

  1. Užívatelia

Užívateľmi portálu sú hráči v školskej hre Enviróza. Hráčmi môžu byť žiaci/študenti a učitelia základných alebo stredných škôl na území Slovenskej republiky.

Hráči z jednej školy tvoria hráčsku skupinu, ktorú registruje a vedie učiteľ. Hráčska skupina nemá stanovený limit pre počet hráčov. Skupinu môžu tvoriť žiaci alebo študenti rôzneho veku. Každá škola môže mať v hre iba jednu hráčsku skupinu.

Registráciu školy do školskej hry Enviróza a založenie hráčskej skupiny robí výhradne učiteľ (prípadne vedúci krúžku), pôsobiaci na danej škole!

  1. Ochrana osobných údajov

Hráči súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov, evidovaných v rámci hry na účely vedenia dokumentácie, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Organizátor hry, Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej SAŽP), sa zaväzuje chrániť osobné údaje jednotlivých členov hráčskych skupín tým, že ich neposkytne tretím osobám.

Osobné údaje hráčov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) SAŽP použije výhradne v týchto prípadoch:

  1. na posielanie informačných správ prostredníctvom e-mailu;

  1. pri uvádzaní autorstva príspevkov (texty, fotografie) na portáli školskej hry www.enviroza.sk a v elektronických alebo tlačených výstupoch v rámci hry (články, tlačové správy, publikácie, výstavy a pod).

  1. Zodpovednosť

Hráčsku skupinu vytvára a registruje do školskej hry učiteľ. Učiteľ tým na seba preberá zodpovednosť za:

  1. obsah všetkých príspevkov (texty, fotografie) publikovaných hráčskou skupinou vo verejnej časti portálu školskej hry;

  1. bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých členov skupiny počas pohybu na lokalite s environmentálnou záťažou.

  1. Autorské práva a povinnosti

Hráči vlastnia autorské práva na príspevky (texty, fotografie), zverejnené na portáli školskej hry www.enviroza.sk podľa autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z. z.).

V prípade preukázaného porušenia autorského zákona (kopírovanie cudzích údajov alebo fotografií) alebo etického kódexu (prejavy nemorálneho správania) hráčskou skupinou má organizátor právo vylúčiť túto skupinu z hry.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám spôsobené porušením autorského zákona zo strany hráčov (zverejnenie fotografie, na ktorú hráč nevlastní autorské práva).

Organizátor má právo s uvedením autorstva používať texty a fotografie zverejnené na portáli školského programu www.enviroza.sk na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály), v zmysle § 25 a § 28 autorského zákona. Za takéto použitie textov a fotografií nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

  1. Použitie loga

Hráčska skupina, resp. škola má právo používať logo školskej hry na nekomerčné účely (napr. propagácia a prezentácia aktivít školy) – články, publikácie, webová stránka školy a pod.

  1. Poplatky

Registráciou do školskej hry nevyplývajú pre školu žiadne poplatky. Užívanie portálu školskej hry, publikovanie príspevkov, sťahovanie a kopírovanie elektronických publikácií, používanie loga na nekomerčné účely alebo účasť v sprievodných informačných súťažiach je rovnako bezplatná.