#aktivujsa


Najlepšie komunitné podujatie prezentované formou reportáže


Aktívne občianstvo je jeden zo spôsobov ako rozhodnúť o eko-logickej budúcnosti nielen pre seba. Slovenská agentúra životného prostredia kampaňou o najlepšie komunitné podujatie zamerané na čistenie verejných priestranstiev sa snaží zvýšiť záujem žiakov a študentov o problémy životného prostredia. Mladí ľudia po celom svete dokážu vlastným príkladom a odhodlaním inšpirovať svoje okolie k činnom. #aktivujsa a pridaj sa k nim.

Postup

Zapoj sa
Do kampane #aktivujsa sa môže zapojiť hráčska skupina, registrovaná na portáli školskej hry www.enviroza.sk. Hráčska skupina má zároveň príležitosť pátrať po environmentálnej záťaži zo zoznamu záťaží, ktorá sa nachádza v blízkosti ich školy či bydliska. Určenie environmentálnej záťaže však nie je podmienkou zapojenia sa do kampane #aktivujsa. Registrovať svoju skupinu môžete kedykoľvek počas školského roka TU.

Lokalizuj
Poznáte miesto vo svojom okolí, ktoré sa javí ako znečistená a zanedbaná lokalita? Dôvodov môže byť viac – vysoký počet návštevníkov, odľahlosť miesta, ľahostajnosť občanov, vandalizmus. Môžete to zmeniť svojou dobrovoľnou iniciatívou – zorganizovaním podujatia zameraného na zber odpadu a čistenie verejného priestranstva.

Dokumentuj
Zhotovte si jednoduchú projektovú dokumentáciu obsahujúcu napríklad: popis lokality a identifikáciu problému s odpadom, fotografie lokality, návrh riešenia, postup realizácie podujatia, možnosti spolupráce a financovania, rozdelenie úloh. Dobre pripravený projekt vám pomôže pri oslovení kompetentných orgánov a plánovaní podujatia. Buďte originálni, inovatívni, pokrokoví!

Organizuj
Začnite u svojich pedagógov, získajte ich podporu, dohľad a koordináciu. Oslovte kompetentné orgány – obecný/mestský úrad (oddelenie školstva alebo odpadového hospodárstva), predstavte svoj zámer (projekt), získajte povolenie na dobrovoľné čistenie verejného priestranstva a dohodnite si termín. Odporúčame vybrať si pre túto príležitosť niektorý z významných environmentálnych dní uvedených v tabuľke. Do uzávrieky kampane Vám inšpiráciou môžu byť ešte hrubo vyznačené dni. Obráťte sa aj na firmu, ktorá vo vašej obci alebo meste zabezpečuje odvoz odpadu. Pomôže vám so separáciou vyzbieraného odpadu a zabezpečí jeho odvoz. Nezabudnite na zabezpečenie ochranných a pracovných pomôcok, ktoré budete k zberu odpadu potrebovať – vrecia/nádoby a pracovné rukavice.

Prehľad významných environmentálnych dní

Dátum Deň   Dátum Deň
16. 9. Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 21. 3. Svetový deň lesov
21. 9. Medzinárodný deň mieru 22. 3. Svetový deň vody
27. 9. Svetový deň turizmu 7. 4. Svetový deň zdravia
4. 10. Svetový deň ochrany zvierat 18. 4. Medzinárodný deň pamiatok a sídiel
10. 10. Svetový deň duševného zdravia 22. 4. Svetový deň Zeme
16. 10. Svetový deň potravy 3. 5. Deň Slnka
17. 10. Medzinárodný deň potravy 10. 5. Svetový deň pohybom ku zdraviu
18. 10. Svetový deň monitorovania vody 22. 5. Medzinárodný deň biodiverzity
20. 10. Stredoeurópsky deň stromov 24. 5. Európsky deň parkov
8. 11. Svetový deň urbanizmu   5. 6. Svetový deň životného prostredia
10. 11. Svetový deň pre mier a rozvoj   8. 6. Svetový deň oceánov
27. 11. Medzinárodný deň nenakupovania   21. 6. Svetový deň veľrýb
Propaguj
Zapojte do vášho podujatia čo najviac ľudí. Rozšírte informácie o ňom napríklad formou plagátov, zverejnením udalosti na sociálnych sieťach, prezentáciou v školských a miestnych médiách. Rozprávaj o tom všade, jednoducho #aktivujsa.

Konaj
Pred samotným podujatím nezabudnite účastníkov oboznámiť s pravidlami bezpečnosti, zabezpečiť ochranné pomôcky a upozorniť ich na možnosť výskytu nebezpečného odpadu. Počas podujatia si spravte fotografie dokumentujúce priebeh, skupinovú fotografiu zúčastnených dobrovoľníkov a fotografiu výsledného stavu lokality.

Reportuj
Spracujte reportáž z podujatia a spolu s fotografiami ju zverejnite na portáli www.enviroza.sk. Svojim dobrovoľným príbehom tak motivujte svoje okolie k činom.
 
 

Prihlasovanie reportáží do 31. mája 2020.

Štatút a pravidlá kampane #aktivujsa