Občianska veda v envirovýchove

Koncom júla 2021 sa v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia uskutočnilo stretnutie so zástupcami z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a pracovníčkami odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (SAŽP).
Pracovníčky Centra vedecko-technických informácií SR v súčasnosti pripravujú kurz na tému občianskej vedy (Citizen Science) v rámci európskej platformy (https://eu-citizen.science/). Slovenskú agentúru životného prostredia vnímajú ako priekopníka v realizácii tohto typu projektov na Slovensku. Cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 21. 7. 2021 na pôde agentúry, bolo podeliť sa so skúsenosťami s realizáciou projektov od prvých lastovičiek až po súčasnosť. Zisťovali, odkiaľ boli čerpané námety, inšpirácie, s akými prekážkami bolo nutné sa vysporiadať, ako boli hodnotené zo strany odborných pracovníkov, ako sa riešila propagácia a udržateľnosť projektov a odporúčania pre ľudí a organizácie na Slovensku, ktoré sa chcú pustiť do projektov podobného charakteru.
Na Slovensku sa pojem občianska veda dostal do povedomia odbornej verejnosti až okolo roku 2010. Prvé projekty z dielne SAŽP, ktoré využívali školskú a širokú verejnosť na získavanie odborných informácií priamo v teréne, ešte nenosili túto nálepku. Patrí k nim veľmi úspešný a medzinárodne ocenený projekt ŽIVÁ PRÍRODA (2001), na ktorý nadviazal projekt NA TÚRU S NATUROU (2009, mapovanie naturovských druhov) a projekt BEAGLE (2010, sledovanie fenologických fáz stromov v súvislosti so zmenou klímy). V princípe išlo o učenie sa priamo v prírode a nadobúdanie vzťahu k svojmu lokálnemu životnému prostrediu. V neposlednom rade mali prispieť k zhromaždeniu cenných údajov o biodiverzite, ktoré boli ďalej využívané odbornými pracovníkmi na viacerých úrovniach. Posledným projektom, ktorý bol už cielene zameraný na občiansku vedu, je ENVIRÓZA (2013, mapovanie environmentálnych záťaží).
Pojem občianska veda popisuje rôzne spôsoby účasti verejnosti na vede. ECSA (European Citizen Science Association) považuje občiansku vedu za otvorený a inkluzívny prístup. Hlavným princípom občianskej vedy je, že občania sa aktívne zapájajú do výskumu, partnerstva alebo spolupráce s vedcami alebo odborníkmi. Občianska veda sa zameriava na rôzne oblasti vrátane ekológie, astronómie, medicíny, informatiky, histórie a môže sa uskutočňovať v škále rôznych mierok, od miestnych projektov, cez kontinentálne a globálne, od krátkych projektov až po projekty, trvajúce desaťročia. Členovia ECSA zadefinovali 10 princípov občianskej vedy, ktoré sú dostupné v niekoľkých jazykoch.