Stopercentne najlepší

Porota jednohlasne vybrala najlepší príbeh na tému Stopercentná recyklácia.

Do súťaže bolo v školskom roku 2014/2015 prihlásených 15 sci-fi príbehov od 19 autorov a 5 hráčskych skupín. Hodnotenie sci-fi príbehov sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:
  1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook podľa harmonogramu súťaže. Po jeho ukončení bolo zostavené poradie 10 sci-fi príbehov s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (2 411) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získal príbeh Sníval sa mi taký sen od Andrei Mindokovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica, Poprad).
  2. Odborná porota hodnotila súťažné príbehy na základe nasledujúcich kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu. Do užšieho výberu posunula päť príbehov, z ktorých hlasovaním zvíťazil príbeh Recyklácia budúcnosti od Samuela Mateja z hráčskej skupiny Mudrlanti (Základná škola, Komenského 23, Bardejov). Autor príbehu získava 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.
Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, príbehy v užšom výbere.

Cena poroty – Recyklácia budúcnosti, Samuel Matej

Tlačová správa – 19. 5. 2015, zdroj: SAŽP