Víťazov už poznáme!

V letných mesiacoch, kedy všetci školopovinní oddychovali, odborní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici usilovne pracovali na určení víťaza 2. ročníka školského programu Enviróza.

Do druhého ročníka bolo zaregistrovaných 91 škôl, pričom najaktívnejších bolo 6 hráčskych skupín, ktorých členmi bolo 131 hráčov z radov žiakov, študentov a pedagógov. V školskom roku 2014/2015 pravidelne navštevovali a využívali počas vyučovania internetový portál Enviróza www.enviroza.sk nielen záujemcovia zo Slovenska. Svedčí o tom štatistika návštevnosti: SVK (25 654), USA (1 321), neurčené krajiny (762), Čína (186), Brazília (177), Čechy (122), Rusko (118), Nemecko (106) a ďalšie krajiny.

Hlavnou súťažnou disciplínou bolo mapovanie environmentálnych záťaží. Okrem toho však prebiehali aj sprievodné súťaže.

Na základe prehodnotenia výsledkov 2. ročníka školského programu Enviróza (mapovanie EZ), hráčske skupiny z 501 záťaží, vybratých z Informačného systému EZ (IS EZ) na účely hry, zmapovali 116 environmentálnych záťaží a navštívili 53 školských záťaží, pričom vzhľadom na to, že niektoré lokality obhliadli viaceré hráčske skupiny, spolu publikovali až 187 ID formulárov (130 pre EZ z IS EZ + 57 školských EZ). Za mapovanie sme pridelili spolu až 990 bodov 6 hráčskym skupinám.

V rámci 116 záťaží z IS EZ zmapovali: 80 skládok odpadu (78 skládok komunálneho odpadu, 2 skládky priemyselného odpadu), 23 čerpacích staníc PHM, 8 hnojísk, 5 lokalít patriacich pod druh EZ priemysel a ťažba nerastných surovín (3 obaľovačky bitúmenových zmesí, 1 elektrotechnická výroba, 1 energetika). Samozrejme, vyskytli sa tiež chyby v mapovaní (nenájdenie správnej lokality, ...), ale aj vo vypĺňaní ID formulárov. V prípade 11 ID formulárov (8,5 %) neboli pridelené žiadne body a v prípade 13 ID formulárov (10,0 %) sa body znižovali.

V rámci 57 školských záťaží hráčske skupiny zmapovali 40 skládok odpadu, 10 hnojísk, 2 čerpacie stanice PHM a 1 lokalitu patriacu pod druh EZ priemysel a ťažba nerastných surovín. Podobne ako v prípade záťaží zaradených do hry z IS EZ sme aj v prípade školských záťaží korigovali získané body podľa úrovne vyplnených formulárov. V prípade 9 ID formulárov (15,8 %) sa bodové ohodnotenie znížilo, resp. sa nepridelili žiadne body. Na druhej strane, za 2 lokality (publikované ID formuláre) sa pridelil zvýšený počet bodov.
 
Počas 2. ročníka sa realizovali 4 sprievodné súťaže (Infoška, Sci-Fi, 2 x Fotozáťaž,). Každá sprievodná súťaž Envirózy má svoj štatút, tému a harmonogram daného kola, podľa ktorého sa realizuje. Súťažné príspevky a dokumentáciu prezentujeme vo verejnej časti portálu Informuj. Do súťaží sa aktívne zapojilo (publikovalo aspoň jeden súťažný príspevok) 6 hráčskych skupín z celkového počtu 91 registrovaných škôl. Spolu publikovali 172 súťažných príspevkov. Celkove bolo rozdelených resp. pridelených až 357 bodov piatim hráčskym skupinám.

Víťazmi 2. ročníka súťaže (šk. rok 2014/2015) sa stala hráčska skupina Mudrlanti:
Poradie v 2. ročníku 2014/2015 Hráčska skupina Škola Skóre
1. Mudrlanti Základná škola, Komenského 23, Bardejov 476

Hráčskou skupinou, ktorá sa umiestnila na prvom mieste z hľadiska celkového skoré z 2 ročníkov súťaže (školské roky 2013/2014 a 2014/2015) boli Snežienky.
Poradie za 2. ročníky 2013/2014 a 2014/2015 Hráčska skupina Škola Skóre
1. Snežienky Základná škola
s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad
676

Podrobné informácie o hodnotení environmentálnych záťažiach nájdete v Správe o priebehu a výsledkoch 2. ročníka Envirózy

Tešíme sa na spoluprácu v 3. ročníku školského programu Enviróza.