PRE UČITEĽA

Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, napíšte na info@enviroza.sk.

Hlavným cieľom programu je šíriť informácie o environmentálnych záťažiach medzi mladými ľuďmi. Zvyšovanie povedomia o možných rizikách a dopadoch  environmentálnych záťaží je dôležitým krokom pri riešení tohto problému a zároveň účinným preventívnym opatrením.
Hra predstavuje zdroj informácií a námetov pre vyučovanie s problematikou environmentálnych záťaží na hodinách viacerých predmetov: matematika, informatika, biológia, chémia, geografia, slovenský jazyk, výtvarná výchova, občianska náuka.
 
V rámci štyroch krokov školskej hry: 1. Hľadaj, 2. Určuj, 3. Skóruj, 4. Informuj a súboru pracovných listov si žiaci/študenti prakticky rozvíjajú a upevňujú tieto kompetencie:

 • zaujímať sa o prírodu a dianie v nej,
 • aktívne tvoriť a ochraňovať životné prostredie,
 • získavať informácie o prírode a jej zložkách prostredníctvom vlastných pozorovaní v prírode,
 • porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka,
 • aktívne sa zaujímať o veci verejné,
 • pracovať s mapou a orientovať sa v teréne,
 • využívať informačno-komunikačné technológie a médiá,
 • pracovať s informáciami, čítať s porozumením a použiť získané informácie,,
 • rozumieť grafom, diagramom, tabuľkám,
 • byť tvorivý, kriticky myslieť a vedieť vyjadriť svoj názor,
 • vyjadrovať sa písomne,
 • vedieť sa sebarealizovať a prezentovať,
 • vedieť spolupracovať.

Webový portál školskej hry predstavuje hlavnú motivačnú a interaktívnu učebnú pomôcku pre sprostredkovanie informácií o environmentálnych záťažiach. Ako pomôcka slúži aj súbor pracovných listov, ktorý pomáha pri skúmaní tejto problematiky z rôznych uhlov pohľadu. 
 
Hra vytvára priestor pre zážitkové učenie mimo školských lavíc a realizáciu pestrých vyučovacích:
 • metód – problémové a projektové vyučovanie, zadávanie písomných prác alebo práce s textom, praktické vyučovanie, bádateľské a výskumné metódy;
 • foriem – využitie IKT, skupinové vyučovanie, organizácia turistických vychádzok alebo exkurzií.
 
Učiteľ má bezplatne k dispozícii tlačené a elektronické publikácie:
 • Metodická príručka – sprevádza základnými krokmi práce v programe;
 • Pracovné listy pre základné a stredné školy – obsahuje 50 aktivít pre žiakov a študentov rozdelených do piatich tém: Environmentálne záťaže, Druhy environmentálnych záťaží, Voda, Pôda a horninové prostredie, Ľudské zdravie;
 • Informačný leták – poskytuje základné informácie o školskej hre.

Tlačené verzie uvedených publikácií budú poštou zaslané na každú zaregistrovanú školu. Elektronické verzie má učiteľ k dispozícii na stiahnutie vo svojom užívateľskom konte – časť Dokumenty.
Hlavnými motivačnými prvkami pre zapojenie sa do hry sú:

 • účasť na identifikácii environmentálnych záťaží na Slovensku a zhromažďovaní informácií pre ďalšie odborné využitie,
 • zbieranie bodov a súťaženie s ostatnými školami zapojenými do hry,
 • hra o zaujímavé ceny - exkurzie a letné tábory,
 • zdieľanie a prezentácia príspevkov do sprievodných súťaží cez sociálne siete,
 • udelenie diplomov za spoluprácu na riešení problematiky environmentálnych záťaží všetkým členom aktívnych hráčskych skupín,
 • ocenenie a medializácia najúspešnejších škôl prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Registráciu školy do školskej hry Enviróza a založenie hráčskej skupiny robí výhradne učiteľ (prípadne vedúci krúžku) pôsobiaci na danej škole!
 
Ak chcete zapojiť vašu školu do hry, vyplňte jednoduchý on-line registračný formulár. Dostanete sa k nemu z úvodnej stránky portálu – odkaz „Registrovať“ alebo položka hlavného menu „Zapoj sa“.
 
Pred vyplnením a odoslaním registračného formulára si prečítajte Inštrukcie k registráciiPodmienky registrácie.
 
Registráciou do školskej hry pre vás ani pre školu nevyplývajú žiadne záväzné aktivity a poplatky!
 
Po odoslaní registračného formulára vám bude na uvedený e-mail zaslané potvrdenie o registrácii do hry spolu s vašimi prihlasovacími údajmi – menom a heslom. Pomocou nich sa prihlásite do svojho užívateľského konta.
 
Zároveň budú na vaše meno a školu poštou zaslané publikácie k školskej hre: metodická príručka, pracovné listy pre základné a stredné školy, informačný plagát.

Po prihlásení na portáli školskej hry sa vám, rovnako ako žiakom/študentom, zobrazí úvodná stránka užívateľského konta „Prehľad skupiny“. Obsahuje tlačidlá Hľadaj, Určuj, Skóruj, Informuj a prehľad aktuálneho skóre skupiny. 
 
Navyše od konta žiakov/študentov sa vám zobrazia aj tieto Možnosti konta:
 
 1. Prehľad skupiny – návrat do užívateľské konta žiakov/študentov
 2. Zmena hesla – možnosť zmeniť svoje prihlasovacie heslo 
 3. Profil skupiny – vytvorenie hráčskej skupiny – názov, popis, fotografia, zoznam členov; nastavenie prihlasovacích údajov skupiny; pridávanie nových členov 
 4. Publikovať – možnosť publikovať príspevky skupiny (environmentálne záťaže, informačné súťaže) do verejnej časti portálu
 5. Dokumenty – publikácie v rámci školskej hry na stiahnutie
 6. Odhlásiť – odhlásenie sa z portálu.