Zaujímavé

Ak nenájdeš odpoveď na svoju otázku, napíš na info@enviroza.sk.
Kto a čo sa skrýva za Envirózou?
 
Školská hra Enviróza je jednou z aktivít projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR. Projekt realizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) cez Operačný program Životné prostredie. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike environmentálnych záťaží.
 


Kto?
 
Tvorcovia školskej hry Enviróza:
 
Jana Šimonovičová            odborný zamestnanec pre projekty a environmentálnu výchovu SAŽP
Jaromír Helma                     špecialista na problematiku environmentálnych záťaží SAŽP
Marek Hubáček                   webový vývojár  SAŽP
Elena Bradiaková               špecialista na problematiku environmentálnych záťaží SAŽP
Alena Kostúriková              redaktorka Enviromagazízu, SAŽP
Andrej Švec                         špecialista na školské environmentálne programy SAŽP
Veronika Kováčiková         odborný zamestnanec environmentálnej výchovy SAŽP
Lucia Šávoltová                  odborný zamestnanec pre vzdelávanie a osvetu SAŽP
Miroslava Jančová              odborný zamestnanec pre Envirofilm SAŽP
Stanislav Hupian                webový dizajnér SAŽP
Michal Oravec                     webový vývojár SAŽP
Zuzana Ďuriančíková        špecialista na problematiku environmentálnych záťaží SAŽP
           
Osobitné poďakovanie patrí Ladislavovi Vojtušovi (výtvarný pedagóg ZUŠ Nádvorná, Zvolen) za vytvorenie loga a ilustračných obrázkov pre potreby školskej hry (hľadaj, určuj, skóruj, informuj, Ekothérium, ikony druhov a typov environmentálnych záťaží) bez nároku na honorár.
 

Čo?
           
Počas prípravy školskej hry sme do slova ENVIRÓZA vtlačili tieto významy a motívy:

  • slovná hračka, ktorá vznikla zlúčením nosného pojmu „environmentálna ťaž“ do jedného slova
  • pozitívna nákazlivá choroba, ktorú  spôsobuje vírus Envirózy a prejavuje sa hľadaním environmentálnych záťaží
  • environmentálna epidémia – hromadné nakazenie sa vírusom Envirózy
  • vírusové šírenie informácií o environmentálnych záťažiach

Školská hra Enviróza sa realizuje v rámci Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt realizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Environmentálna záťaž (EZ) je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.

Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom.
 
Riešenie problematiky environmentálnych záťaží sa dostalo do pozornosti najmä začiatkom 90. rokov v súvislosti s ich odstraňovaním na územiach s pobytom vojsk bývalej Sovietskej armády. Problematika starých environmentálnych záťaží bola aj predmetom procesu veľkej privatizácie, kedy bola zakotvená povinnosť vyhodnocovať záväzky podniku z hľadiska životného prostredia a v prípade zisteného znečisťovania vyčíslovať škody na životnom prostredí. Uplatňovanie tejto povinnosti v zmysle vtedajšieho zákona č. 92/1991 Zb. však nebolo vyhovujúco riešené a nevytvorilo predpoklad zistenia spoľahlivých údajov o stave životného prostredia v období zmeny vlastníckych vzťahov zo štátu na vlastníctvo iných osôb. Zároveň nebol zohľadnený environmentálny dlh pri uzatváraní zmlúv.
 
V roku 2003 pristúpilo MŽP SR k tvorbe návrhu zákona o environmentálnych záťažiach, súvisiacich vykonávacích predpisov a metodických postupov. Zákon však nebol prijatý a čiastočne ho nahradila novela geologického zákona. V priebehu rokov 2006 –  2008 bola Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) z poverenia MŽP SR vykonaná systematická identifikácia environmentálnych záťaží na Slovensku a v roku 2010 uznesením vlády prijatý Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016 2021. Obe aktivity predstavujú dobrý základ pre nabehnutý proces riešenia environmentálnych záťaží a odstraňovania  kontaminácie na Slovensku.
 
Od 1. 1. 2012 vstúpil do platnosti dlho očakávaný zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. zákon o environmentálnych záťažiach). Tento zákon ustanovuje:
  • práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej záťaže;
  • spôsob určenia povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže (ďalej len „povinná osoba“);
  • práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže (ďalej len „pôvodca“), povinnej osoby a  ministerstva, ktorého pôsobnosť súvisí s činnosťou, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže (ďalej len „príslušné ministerstvo“);
  • pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže;
  • sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
 
V súčasnosti sú environmentálne  záťaže a informácie o ich umiestnení a prípadnej rizikovosti evidované  v rámci  Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorý je pravidelne aktualizovaný SAŽP. Ďalšie významné kroky v procese riešenia environmentálnych záťaží  sú čiastočne realizované a najmä pripravované cez  Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo.
 
Viac o environmentálnych záťažiach

www.enviroportal.sk
 
Enviroportál je informačný portál rezortu MŽP SR prevádzkovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Je členený na Environmentálne témy, Agendy, Informačné a monitorovacie systémy životného prostredia, Dokumenty, Videotéku. Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí na Slovensku i za jeho hranicami, užívateľom slúži na jednotný prístup k informáciám poskytovaným v oblasti životného prostredia. 
 
Na portáli sa v časti Environmentálne témy nachádzajú všetky relevantné informácie o problematike environmentálnych záťaží v členení: Slovensko a EZ, Právne predpisy SR, Dôležité pojmy, Informačné zdroje, Informačný systém EZ
 
www.geology.sk
 
Stránka Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), ktorej súčasťou je napríklad mapový server či digitálny archív. Nachádzajú sa tu aj informácie o realizovanom projekte: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky.
 
www.sah-podzemnavoda.sk

Stránka Slovenskej asociácie hydrogeológov. Nachádza sa tu Názvoslovie hydrogeológie – definície a vysvetlenia dôležitých pojmov v abecednom poradí.